Glavni cilj raziskave TALIS je zbrati in preučiti podatke, ki so povezani s poučevanjem učiteljev in njihovim nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem, ter podatke o pedagoških, vodstvenih in upravnih vprašanjih, ki so povezani z delom ravnatelja. Podatki so bili za TALIS 2018 zbrani z vprašalniki med učitelji in ravnatelji osnovnih in srednjih šol, in sicer s štirih področij: učenje in poučevanje, značilnosti sodobnih učnih okolij, začetno izobraževanje in usposabljanje ter uvajanje v poklic ter priložnosti za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.

Poleg Slovenije je v raziskavi sodelovalo še 47 držav oziroma posameznih šolskih sistemov iz držav OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj), v Sloveniji pa je v raziskavi sodelovalo 136 osnovnih in 122 srednjih šol.

Rezultati raziskave kažejo, da so slovenski učitelji v povprečju bolj izkušeni kot učitelji v OECD, hkrati pa so slovenski učitelji starejši od povprečja v OECD, kar opozarja na problem staranja učiteljske populacije tudi v Sloveniji. Za nadomestitev tretjine učiteljev bo potrebno okrepiti pridobivanje novih učiteljev. Kot izziv bo pri tem treba nasloviti manjši delež mlajših učiteljev, ki jim je ta poklic prva izbira, v primerjavi s starejšimi učitelji.

Učitelji poročajo, da imajo z učenci dobre odnose, hkrati pa rezultati kažejo, da približno šestina učiteljev v osnovni šoli in petina v srednji šoli poroča, da se ne morejo zanesti drug na drugega, približno četrtina učiteljev pa celo dvomi o pravilni izbiri svojega poklica. Učitelji ocenjujejo, da so učinkoviti predvsem v vzdrževanju delovnega vzdušja v razredu in vodenju učencev, manj pa pri spodbujanju učencev k pridobivanju znanja, spodbujanju višjih miselnih procesov, motivaciji učencev za učenje, spoštovanju znanja ter učenčevega prepoznavanja lastnega znanja. Podatki kažejo, da so skoraj vsi učitelji in ravnatelji vključeni v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, kar je pozitivno. Učitelji pa izražajo izrazito potrebo po več izobraževanja in usposabljanja na področju učenja in poučevanja otrok s posebnimi potrebami ter vodenja razreda.

TALIS je v raziskavi zaobjel tudi področje jezikovne in kulturne raznolikosti, ki je še posebej pomembno za LISTiac. 16% sodelujočih učiteljev v Sloveniji poučuje v razredih, kjer vsaj 10% učencev ne govori učnega jezika kot materni jezik. Rezultati kažejo na povečanje potrebe po usposabljanju učiteljev za delo v jezikovno in kulturno raznolikih razredih – odstotek učiteljev, ki poročajo visoko potrebo po profesionalnem razvoju na tem področju znaša v Sloveniji 14%.  V Sloveniji je 12% učiteljev prejelo usposabljanje za delo z jezikovno in kulturno raznolikimi učenci med začetnim izobraževanjem, 18% pa kasneje v karieri v dvanajst mesecih pred raziskavo, kar je pod OECD povprečjem (35% in 22%). Tako se le dobra četrtina slovenskih učiteljev čuti dobro pripravljene za poučevanje v jezikovno in kulturno raznolikih razredih, kar 42% pa misli, da niso kos izzivom, ki jih prinese poučevanje v tovrstnih razredih. Glede na povprečne OECD rezultate, učitelji menijo, da imajo največ težav pri prilagajanju poučevanja potrebam kulturno raznolikih učencem, najbolj uspešni pa so pri zmanjševanju etničnih stereotipov.

Več informacij o raziskavi in video posnetek s konference najdete tukaj.

Zapisala Tjaša Dražnik.